پدیده جاوید

محصولات › خودکار تبلیغاتی › ست خودکار تبلیغاتی 

ست خودکار تبلیغاتی

خودکار جفتی تبلیغاتی شامل ست خودکار و روان نویس، ست خودکار و خودنویس، ست خودکار و اتود و ست سه تایی می باشد که با جعبه عرضه می شود.
 
Promotional pen, Advertising pen, Stationery pen, Ball pen, Plastic pen, Metal pen, pen sets

کد محصول: LP-105

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 جفت
 • رنگبندی: قرمز - آبی - دودی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-131

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 جفت
 • رنگبندی: قرمز - آبی - مشکی - دودی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-213

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-339

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 جفت
 • رنگبندی: آبی - مشکی - دودی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-402

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 جفت
 • رنگبندی: قرمز - آبی - مشکی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-027

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-050

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-113

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 50 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-114

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-362

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۵۶۲٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-370

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-601

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱٬۰۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-700

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-717

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-718

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۷۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-727

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-730

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: آبی - مشکی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-747

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-750

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-757

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-761

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-777

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: LP-920

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۹۵٬۰۰۰ ریال
موجود نیست
جفتی خودکار 704

کد محصول: LP-704

 • جنس: چوب
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت قبلی:۷۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۵۰۰٬۰۰۰ ریال