پدیده جاوید

محصولات › خودکار تبلیغاتی › خودکار فلزی تبلیغاتی 

خودکار فلزی تبلیغاتی

خودکار فلزی تبلیغاتی یکی دیگر از انواع خودکار تبلیغاتی است که دارای تنوع زیاد و کیفیت های مختلف می باشد.
این دسته از خودکارها با تنوع رنگی و جنسی از جمله بدنه آلومینیومی و استیل از دسته هدایای تبلیغاتی با دوام به حساب می آیند خودکارهای فلزی در دو مدل خودکار فشاری و خودکار کمر پیچ ارائه میگردد، نوع چاپ خودکار فلزی لیزر است که روی قسمت فلزی آن حکاکی می شود.
 
Promotional pen, Advertising pen, Stationery pen, Metal pen, Multifunction pen

کد محصول: MP-188

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۴۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: KL102101

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۹٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-105

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: MP-110

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-113

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-114

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-124

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۳٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-131

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Snake-19604

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 201072

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۹۸٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 201081

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۷۹٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 201095

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۵۴٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-213

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۷٬۵۰۰ ریال

کد محصول: MP-225

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-277

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-305

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: MP-339

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۹٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-345

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۲٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-353

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۵۶٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Impress-37001

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-402

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-403

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-710

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۸۷٬۵۰۰ ریال

کد محصول: MP-717

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-720

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۱۲٬۵۰۰ ریال

کد محصول: MP-725

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-730

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-740

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-747

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی: مشکی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-760

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-918

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۸۷٬۵۰۰ ریال

کد محصول: N-101

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۵۶٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-102

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۵۶٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-103

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۵۶٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-104

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-105

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۴٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-106

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۴٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-107

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۴٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-108

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۸٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-109

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-110

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۸٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-111

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۶۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-204

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۴۲٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-207

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۶۶٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-208

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-301

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-302

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۳۲۱٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 3139

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: GA-102

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۸۷٬۵۰۰ ریال

کد محصول: GA-103

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۸۷٬۵۰۰ ریال

کد محصول: GA-104

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۱۶٬۰۰۰ ریال

کد محصول: SK102500

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: N-209

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۸۵٬۰۰۰ ریال
موجود نیست
خودکار فلزی دو رنگ 201036

کد محصول: 201036

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۵۴٬۰۰۰ ریال