• محصول
پدیده جاوید

محصولات › خودکار تبلیغاتی › خودکار پلاستیکی تبلیغاتی 

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی می تواند به عنوان یکی از عمومی ترین هدایای تبلیغاتی ارزان به شمار آید.
خودکار پلاستیکی در مدلهای فشاری و کمرپیچ ارائه و بصورت خودکارهای تبلیغاتی معمولی و برند دار دسته بندی شده اند، خودکارهای پلاستیکی قابلیت چاپ رنگی (تامپو) و چاپ لیزر را برروی بدنه و گیره خودکار دارند.
خودکار لچه پن ایتالیا - خودکار سناتور آلمان - خودکار تبلیغاتی پلاستیکی
 
Promotional pen, Advertising pen, Stationery pen, Ball pen, Plastic pen, Lecce plastic pen, Senator plastic pen, Plastic pen

کد محصول: Touch pen-450

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 530

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 430C

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 440A

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 440B

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 440E

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 450A

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 450B

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 450C

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 451A

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 451C

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 451D

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 451E

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۱٬۵۰۰ ریال
۲۷ ٪
تخفیف
خودکار تبلیغاتی پلاستیکی Finger

کد محصول: Finger

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت قبلی:۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۴٬۵۰۰ ریال

کد محصول: K-2000A

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۸٬۷۰۰ ریال

کد محصول: K-2000B

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۸٬۷۰۰ ریال

کد محصول: Kia-Pen

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۸٬۸۰۰ ریال

کد محصول: Lotus

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۲٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Lotus-LX

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۲٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Lotus-LY

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۲٬۰۰۰ ریال

کد محصول: GP1005

 • جنس: جیر
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۹٬۰۰۰ ریال

کد محصول: GP1009

 • جنس: جیر
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۲٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Duo Pen-2122

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۸۲٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Super Hit Clear-2234

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۷٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Super Hit Frosted-2244

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۴٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Hattrix-2339

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۹٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Challenger-2416

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۳۳٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Liberty-2480

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۳۳٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Point Plus-2590

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۴۷٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Drat Clear-2602

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۴٬۵۰۰ ریال

کد محصول: New Hit Frosted-2728

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۸٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Nature Plus-2796

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۵۹٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Point-2826

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۲٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Point metal-2866

 • جنس: پلاستیک - فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 200
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Liberty-2915

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۳۹٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Dart Polished Basic-2959

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۴٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Liberty-2983

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۳۳٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Liberty-2993

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۳۹٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Bridge-3250

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۳۹٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Bridge-3251

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۳۹٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MP-188

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۳۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Forte-601

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۵٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Forte-602

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۵٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Forte-607

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۵٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Forte-608

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۵٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Golff-410

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۹٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Griffe-174

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۴٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Mandi-430

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۳۳٬۰۰۰ ریال

کد محصول: MB-395

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۹٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Tris-202

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۹٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Tris-203

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۹٬۵۰۰ ریال

کد محصول: Twisty-176

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۹٬۵۰۰ ریال

کد محصول: X-Seven-267

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۳٬۵۰۰ ریال
۱۵ ٪
تخفیف
خودکار ماهور LX روان

کد محصول: Persia-LX

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000 عدد
 • رنگبندی: آبی - مشکی
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت قبلی:۲۳٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۹٬۵۰۰ ریال
۱۴ ٪
تخفیف
خودکار پرشیا LX روان

کد محصول: Persia-LX

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000 عدد
 • رنگبندی: آبی - مشکی - قرمز
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت قبلی:۲۴٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۰٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 103

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: آبی - نقره ای
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۸٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 104

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۹٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 105

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۲٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 121

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۲٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 122

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۹٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 123

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۲٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 128

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۶٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 133

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 134

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۳٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 138

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۲٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 139

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۷٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 140

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۲٬۵۰۰ ریال
۲۳ ٪
تخفیف
خودکار پلاستیکی 141B

کد محصول: 141B

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: قرمز - آبی
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت قبلی:۱۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۳٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 152

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۹٬۰۰۰ ریال
۱۳ ٪
تخفیف
خودکار پلاستیکی 173

کد محصول: 173

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت قبلی:۲۳٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 221

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۷٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 221C

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۷٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 230

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 250C

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۶٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 270

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 270B

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۶٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 290B

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۶٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 290C

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۶٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 290W

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 300

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۲٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 300B

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۲٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 310

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۷٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 340

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۵٬۰۰۰ ریال
۱۱ ٪
تخفیف
خودکار پلاستیکی 340B

کد محصول: 340B

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت قبلی:۱۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۵٬۰۰۰ ریال
۱۱ ٪
تخفیف
خودکار پلاستیکی 370

کد محصول: 370

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت قبلی:۱۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 420

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۹٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 430A

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 430B

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 440

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 460

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۶٬۵۰۰ ریال

کد محصول: 520

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۲٬۰۰۰ ریال
۱۱ ٪
تخفیف
خودکار پلاستیکی 521

کد محصول: 521

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت قبلی:۹٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 522

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۹٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 523

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 524

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 525

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۴٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 526

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۴٬۰۰۰ ریال
۲۱ ٪
تخفیف
خودکار پلاستیکی 5470

کد محصول: 5470

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: قرمز - آبی
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت قبلی:۱۶٬۵۰۰ ریال
قیمت: ۱۳٬۰۰۰ ریال
۲۳ ٪
تخفیف
خودکار پلاستیکی 5480

کد محصول: 5480

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی: قرمز
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت قبلی:۱۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۳٬۰۰۰ ریال

کد محصول: K73-ABS

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۹٬۴۰۰ ریال

کد محصول: K73-SX

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۹٬۴۰۰ ریال
۱۱ ٪
تخفیف
خودکار کولیس دار

کد محصول: Caliper

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت قبلی:۲۲٬۵۰۰ ریال
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Caliper-W

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 1000 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: MILLER-1

 • جنس: جیر
 • تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۵٬۰۰۰ ریال
به زودی
خودکار تبلیغاتی پلاستیکی 2137

کد محصول: 2137

 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 500
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۰٬۵۰۰ ریال
  ۱   ۲   صفحه بعد