خودکار پلاستیکی تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی می تواند به عنوان یکی از عمومی ترین هدایای تبلیغاتی ارزان به شمار آید.
خودکار پلاستیکی در مدلهای فشاری و کمرپیچ ارائه و بصورت خودکارهای تبلیغاتی معمولی و برند دار دسته بندی شده اند، خودکارهای پلاستیکی قابلیت چاپ رنگی (تامپو) و چاپ لیزر را برروی بدنه و گیره خودکار دارند.
خودکار لچه پن ایتالیا - خودکار سناتور آلمان - خودکار تبلیغاتی پلاستیکی
 
Promotional pen, Advertising pen, Stationery pen, Ball pen, Plastic pen, Lecce plastic pen, Senator plastic pen, Plastic pen
انواع خودکار پلاستیکی تبلیغاتی