سایر هدایای تبلیغاتی

برای انتخاب یک هدیه تبلیغاتی باید به پارامترهای مختلفی توجه داشت از جمله:
۱-    هدایای تبلیغاتی جهت مصارف نمایشگاهی
۲-    هدایا تبلیغاتی جهت معرفی برند
۳-    هدیه تبلیغاتی جهت مناسبت های ویژه
۴-    هدیه تبلیغاتی با توجه به شخص گیرنده اعم از خانم، آقا، و یا کودک

برای انتخاب هدایای تبلیغاتی باید زمان کافی برای برسی نوع هدیه و در نظر گرفتن پارامترهایی که فوقا اشاره شد و همچنین زمان کافی برای  کارهای تکمیلی بر روی هدیه از قبیل چاپ و بسته بندی داشت تا در اثر کمبود وقت ارسال آن برای مشتری دچار نقیصه نشود.
انواع سایر هدایای تبلیغاتی