بج سینه و پیکسل

نشان سینه هر شرکت به منزله ی هویت سازمانی و اداری آن مجموعه شناخته می شود که در سال های اخیر استفاده از بج سینه جهت هویت بخشی و ایجاد انسجام سازمانی در هر مجموعه ای ضروری گردیده است. همچنین بج و نشان سینه یکی از ملزوماتی می باشند که مدیران موفق برای ساخت شخصیت سازمانی مناسب در پرسنل خود از آن بهره می برند.
معمولا بج سینه با نام های متعددی شناخته میشود مانند: بج، نشان سینه، گل سینه و آرم سینه.
Promotional badges
انواع بج سینه و پیکسل