جاکلیدی فلزی تبلیغاتی

جاکلیدی های فلزی می توانند از هر نوع فلزی ساخته شوند، فلزها جهت استفاده پرداخت می شوند و یا با یک لایه پوشش داده می شوند.
از انواع جاکلیدی فلزی می توان به جاکلیدی استیل، نیکل، سرب و قلع اشاره نمود.
Key Chain, Key Holder, Metal key ring, Multifunction key chain

 
انواع جاکلیدی فلزی تبلیغاتی